До
банка
уникален регистрационен номер
Клон
дата на представяне
Адрес
подпис на наредителя
Платете на - име на получателя
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
IBAN на получателя
BIC на банката на получателя

При банка - име на банката на получателя
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ
за кредитен превод
Вид валута
BGN
Сума
Основание за превод - информация за получателя
Още пояснения
Наредител - име
IBAN на наредителя
BIC на банката на наредителя
Платежна система
БИСЕР А
*Такси
002
*Такси: 1 - за сметка на наредителя;
2 - споделени(стандарт за местни
преводи);3 - за сметка на получателя
Дата на изпълнение
Попълва се при преводи към чужбина и между местни и чужденстранни лица в страната, на стойност равна или
надвишаваща сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс
Данни за наредителя       местно лице       чуждестранно лице
Данни за наредителя       местно лице       чуждестранно лице
Държава на наредителя
Държава на получателя
Адрес на наредителя
Адрес на получателя
Описание на икономическата същност на превода
При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице
финансови кредити
Номер на БНБ
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
До
банка
уникален регистрационен номер
Клон
дата на представяне
Адрес
подпис на наредителя
Платете на - име на получателя
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
IBAN на получателя
BIC на банката на получателя

При банка - име на банката на получателя
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ
за кредитен превод
Вид валута
BGN
Сума
Основание за превод - информация за получателя
Още пояснения
Наредител - име
IBAN на наредителя
BIC на банката на наредителя
Платежна система
БИСЕР А
*Такси
002
*Такси: 1 - за сметка на наредителя;
2 - споделени(стандарт за местни
преводи);3 - за сметка на получателя
Дата на изпълнение
Попълва се при преводи към чужбина и между местни и чужденстранни лица в страната, на стойност равна или
надвишаваща сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс
Данни за наредителя       местно лице       чуждестранно лице
Данни за наредителя       местно лице       чуждестранно лице
Държава на наредителя
Държава на получателя
Адрес на наредителя
Адрес на получателя
Описание на икономическата същност на превода
При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице
финансови кредити
Номер на БНБ
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.