Поради срив на един от опорните ни сървъри част от сайта на КАБ бе унижощена.
Голяма част от информацията е вече възстановена. Очакваме сигнали за липсващи материали.

Добре дошли в официалния интернет сайт на

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Камарата на архитектите в България е професионалната организация на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Камарата на архитектите в България (КАБ) представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото, подкрепя конкурсното начало и не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове. Камарата осъществява сътрудничество със сродни камари на европейско и международно равнище.

Плащания към КАБ